Modulating control RWF50.2 กล่องควบคุมเครื่องพ่นไฟแบบ Modulation

Description

Modulating control Siemens: RWF50.20A9

กล่องควบคุมเครื่องพ่นไฟแบบ Modulation รับสัญญาณได้ทั้ง อุณหภูมิและแรงดัน

ใช้งานได้ทั้งหัวพ่นไฟ Reillo, Weishupt ทดแทนรุ่นเก่าคือ RWF40 ที่ตกรุ่นแล้ว

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Modulating control RWF50.2 กล่องควบคุมเครื่องพ่นไฟแบบ Modulation”

Your email address will not be published. Required fields are marked *