หัวฉีดน้ำมันเตา WE 50 องศา และ W2 45 องศา เครื่อง modulation- Weishaupt, Baltur, Riello

หัวฉีดน้ำมันเตา WE 50 องศา และ W2 45 องศา เครื่อง modulation- Weishaupt, Baltur, Riello

WE nozzle สำหรับเครื่องน้ำมันเตาแบบโมดูเลชั่น – Weishuapt RMS 7-11
W2 nozzle -45 องศา Riello PRESS P/N

Showing all 2 results